سه شنبه , 12 فروردين , 1399

براي اندازه‌گيري گيرش اوليه از دستگاه ويكات ( vicat ) با سوزني به وزن مشخص و با قطر mm 1 به منظور نفوذ در خمير سيمان نرمال استفاده مي‌شود . زمان گيرش اوليه در حقيقت زماني است كه سوزن دستگاه به فاصله mm 5 از كف قالب مخصوص ( كه از خمير سيمان پرشده ) ، مي‌رسد .
وسايل مورد نياز آزمايش :
1- دستگاه ويکات
2- کمچه
3-کورنومتر
4- سيني براي مخلوط کردن سيمان
5-ظرف آب
توضیحات بیشتر:
تشريح کلي آزمايش دستگاه ويکات سيمان  (گيرش) :
زمان گيرش سيمان - ويکات سيمان
  براي تعيين زمان گيرش در حال حاضر از دو وسيله به نام هاي سوزن ويکات و سوزن گيلمور استفاده مي شود . سوزن گيلمور از يک قاب فلزي که روي آن دو محور قائم تعبيه شده ، تشکيل مي شود . روي هريک از اين دو محور قائم وزنه اي که به انتهاي آن سوزني به قطر معين وصل گرديده نصب شده است . به مزنه بزرگتر (6/415گرم)يک سوزن نازک (به قطر 06/1 ميلي متر  ) و به وزنه کوچکتر (4/113 گرم) سوزني ضخيم (به قطر 12/2 ميلي متر) متصل است .
بر اساس استانداردهاي تعريف شده چنانچه از سوزن ويکات براي تعيين زمان گيرش ملات سيمان استفاده شود، زمان شروع گيرش اوليه ، لحظه اي است که مقدار نقوذ سوزن نازک ( به قطر يک ميلي متر ) در خمير داراي رطوبت رواني متعارف پس از 30 ثانيه به کمتر از 25 ميلي متر برسد . بر اساس همين معيار ، آغاز گيرش نهايي، زماني است که نفوذ سوزن يک ميلي متري در خمير سيمان به صفر برسد .
چانچه از سوزن گيلمور براي تعيين زمان گيرش ملات سيمان استفاده شود ، مطابق روش قبل ابتدا بايد خمير سيمان با رواني متعارف تهيه ودر زير دستگاه قرار داده شود.طبق معيار هاي استاندارد ، آغاز گيرش زماني است که نفوذ سوزن ضخيم متصل به وزنه کوچکتر دستگاه در ملات صفر باشد و آغاز گيرش نهايي نيز لحظه اي است که نفوذ سوزن نازک متصل به وزنه بزرگتر در ملات به صفر برسد .
  بر اساس استاندارد شماره 389 ايران ، زمان گيرش اوليه و نهايي انواع سيمان چنانچه از سوزن ويکات استفاده شود ، به ترتيب برابر حداقل 45 دقيقه و حداکثر 6 ساعت است .


سایر مشخصات :
• وزن ميله متحرك 0.5g 300
• قطر انتهاي نفوذ كننده ميله 0.05mm 10
• قطر داخلي حلقه در پايين 3mm 70
• قطر داخلي حلقه در بالا 3mm 60
• ارتفاع حلقه 1mm 40