سه شنبه , 12 فروردين , 1399

ASTM C188-9 : استاندارد 
مشخصات عمومی بالن لوشاتله :بالن لوشاتلیه (CM127)
بالن شيشه‌ای از جنس پيركس،برای تعيين ميزان دانسيته نسبی (وزن مخصوص) ذرات جامد سيمان پرتلند به كار برده مي‌شود.
حجم :    250 ml
 گلويي نازك شده از :    ml 0 الی ml 1
 گلويي نازك شده از :    ml 18 الی ml 24
 با دقت :    ml 0.1
وزن :    300 gr