سه شنبه , 12 فروردين , 1399

كارايی  ابزار لوشاتلیه یا ( انبرک لوشاتلیه)
جهت اندازه گیری انبساط سیمان بکار می رود .
 30 mm شامل لوله قابل انعطاف، به طول و قطر
40 * 40 mm همراه با دو شيشه
100gr و يك عدد وزنه