سه شنبه , 30 مهر , 1398

از این وسیله برای اندازه گیری وزن مخصوص گل حفاری استفاده می شود.