یکشنبه , 10 فروردين , 1399

لوله نمونه گیری ماسه از دپوی


استاندارد : ASTMC 29 -C138,EN12350 - 6
مشخصات عمومی :
براي نمونه برداري ماسه از دپومورد استفاده قرار می گیرد