دوشنبه , 29 مهر , 1398

سیمان استاندارد    Standard Reference Material 114q
مشخصات عمومی : بسته 5گرمی جهی کالیبره دستگاه های بلین و کالیبره  آنالیز شیمیایی
مشخصات اختصاصی : (سرتیفیکیت)