سه شنبه , 12 فروردين , 1399

انواع آب مقطر گیری  :
آب مقطر گیری 2 بار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک ایتالیایی
آب مقطر گیری یکبارتقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای - دیجیتال
آب مقطر گیری دوبار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای - دیجیتال
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر با دو گندانسور شیشه ای - دیجیتال
آب مقطر گیری یکبارتقطیر 2 لیتری طرح GFL
آب مقطرگیری یکبارتقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک طرح GFL
آب مقطر گیری یکبارتقطیر 8 لیتری فول اتوماتیک طرح GFL
آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتری فول اتوماتیک طرح GFL
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 2 لیتری فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای طرح GFL
آب مقطر گیری دوبارتقطیر 2 لیتری فول اتوماتیک با دو کندانسورشیشه ای طرح GFL
آب مقطرگیری دوبارتقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای طرح  GFL
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک با دوکندانسور شیشه ای طرح GFL
آب مقطرگیری گازی بدون نیاز به برق قابل نصب روی اجاق برقی