یکشنبه , 10 فروردين , 1399

گیج سوزنی و پولکی به تحویل و توری    BS 812 : 105,EN 933 - 3
پولکی توری : جهت تعیین میزان توری سنگدانه ها
از این وسیله جهت تعیین ضریب تحویل و توری سنگدانه ها استفاده می شود زیرا وجود دانه های سوزنی و پولکی در بین سنگدانه ها تأثیر نامطلوبی بر دوام و کارایی بتن دارد