یکشنبه , 10 فروردين , 1399

میله ومخروط جذب آب ماسه

استاندارد : ASTM C128, EN 1097:7, BS 812
مشخصات عمومی :
ميله مخروط جذب آب و ماسه طبق استاندارد و مشخصات       
مربوطه ساخته شده و براي تعيين چگالي (وزن مخصوص) و جذب آب و ماسه به كار مي‌رود