جمعه , 01 شهریور , 1398

پیکنومتر  1000 میلی لیتر - استاندارد ملی ایران ASTM  D854-2 , 4,80
جهت تعیین وزن مخصوص سنگدانه ها استفاده می شود .