یکشنبه , 10 فروردين , 1399

لوازم كامل ارزش ماسه‌اي
 
هدف از آزمايش ارزش ماسه اي :
اين شاخص در واقع نشان دهنده مقدار مناسبي ذرات خيلي ريز رسي و سيلتي در سنگدانه هاي ريز (ماسه ) است . در آزمايشي که به همين نام روي سنگدانه هاي ريز انجام مي شود ، مقدار معيني از مصالح در محلول استوک آزمايش هم ارز ماسه اي که ترکيبي خاص  است ، ريخته شده و پس از به هم زدن مخلوط در استوانه مدرج يک ليتري و جدا شدن ذرات رسي-سيلتي ، استوانه در محلي به صورت ثابت و بدون حرکت نگه داشته مي شود . در انتهاي آزمايش ، ارتفاع ستون رس و ستون ماسه نسبت به قاعده استوانه مذکور قرائت مي شود . بر اساس ارقام قرائت شده ، شاخص هم ارز ماسه  که نشان دهنده مقدار نسبي ماسه در مخلوط سنگدانه است ، به شرح زير محاسبه مي شود :
SE برابر است با وزن آب تقسيم بر وزن سنگدانه هاي خشک ضرب در 100
هر چه مقدار SE محاسبه  شده بيشتر باشد مقدار نسبي ذرات رسي – سيلتي در مخلوط کمتر و اصطلاحاً ارزش ماسه اي آن بيشتر است . بر اساس آئين نامه هاي ساختماني ايران ،مندرج در دفترچه مشخصات فني عمومي شماره 101 سازمان برنامه و بودجه ، مقدار مجاز اين شاخص براي ماسه مورد مصرف در بتن حداقل 75 درصد ، براي ماسه مورد مصرف در آسفالت حد اقل 45 درصد و براي ماسه مورد استفاده در تهيه فيلتر هاي زهکشي ، حداقل 50 درصد است .
 
شرح آزمايش ارزش ماسه اي
استوا نه مدرج که ارتفاع آن بر حسب اينچ مدرج شده است را آماده کرده و داخل آن محلول شستشو را تا ارتفاع 4 اينچ پر مي کنيم ( محلول شستشو از کلرو کلسيم ،گلسيرين ، محلول فرمالين 40%  ) سپس پيمانه را پر از نمونه کرده و آن را داخل استوا نه مي ريزيم ، بعد از ريختن خاک به درون استو انه در پوش آنرا گذاشته و آنرا به مدت 30 ثانيه و به تعداد 90 بار تکان مي دهيم بعد از تکان دادن آن ديواره استوانه را با محلول شسته و ارتفاع محلول را به 15 اينچ مي رسانيم و سپس استوانه را در يک جاي آرام قرار داده و بعد 20 دقيقه آنرا اندازه گيري مي کنيم . اندازه گيري به دو روش آنجام خواهد گرفت :
1- به روش چشمي : در اين روش ارتفاع لاي را طبق اندازه هاي درج شده روي استوا نه قرائت مي کنند .
2- روش دستگاهي : در اين روش ابتدا قبل از آزمايش ارتفاع سمبه را داخل استوانه ثبت کرده و سپس آنرا بعد ته نشيني نمونه داخل استوانه قرار داده و عدد بدست آمده را از عدد قبلي کم مي کنيم و در فرمول قرار مي دهيم .
h1 = ته نشين جامد حاوي دانه هاي بزرگتر در کف استوانه
h2 = قسمتي که در آن مواد بصورت معلق موجودند
محاسبه عدد معادل (هم ارز) ماسه (SE) عبارت است ا ز :
(SE=h1/h1+h2)
ارتفاع h2  و  h1  ابتدا با چشم و سپس با پيستون استاندارد آهني خوانده مي شود.

رس خاک خمیری خاک غیر خمیری ماسه رس دار ماسه خالص و تمیز  
0 20 40 80 100 ES

 
سایر مشخصات :
• مزور ارزش ماسه اي شفاف بدون درز چهار عدد
• وزنه استاندارد ارزش ماسه‌اي
• ميله شستشوي ارزش ماسه‌اي
• ميله وعصايي برنجي
• ظرف چهار ليتري
• شلنگ سيليكون
• پيمانه استيل ارزش ماسه‌اي
• درپوش لاستيكي چهار عدد
• كرنومتر ديجيتالي
• قيف پلاستيکي
• جعبه حمل