دوشنبه , 29 مهر , 1398

مشخصات عمومی :
جهت استفاده برای خاکهای درشت دانه به ظرفیت 5000%