سه شنبه , 12 فروردين , 1399

مشخصات عمومی :
براي تعيين مقاومت فشاري محدود نشده qu و تخمين مقاومت برشي مي‌توان از آن در آزمايشگاه و صحرا استفاده نمود.
پنترومتر جیبی جهت تعیین مقاومت 0 - 4 . 5 kg /cm^2