سه شنبه , 12 فروردين , 1399

دستگاه نفوذ پذیری خاک     ASTM 4434-AASNTO T215 BS 137715
بار ثابت به همراه قالب نفوذپذیری 4 اینچ 6 اینچ با بار نفوذپذیری خاک یک عامل بسیار مهم برای مطالعه رفتار خاک در حالت طبیعی با توجه جریان آب می باشد . برای خاک های درشت دانه از بار افتان یا متغیر و برای ریزدانه هایی مانند لای و رس از بار ثابت استفاده می شود .