یکشنبه , 10 فروردين , 1399

مشخصا ت فني دستگاه برش مستقيم خاک :
دستگاه برش مستقيم وسيله اي ست جهت آزمايش نيروي برشي خاک . اين دستگاه ضمن ايجاد فشار قائم که بروي خاک مي آورد از طريق فشار جانبي دو سطح همسان را در راستاي افقي به حرکت مي آورد . مقدار نيروي عمودي از طريق وزنه هاي استاندارد اعمال شده و نيروي افقي از طريق موتور اعمال مي گردد که توسط يک لودسل و نمايشگر ( دستگاه برش مستقيم ديجيتال ) نمايش داده مي شود . در اين دستگاه اعمال نيروي عمودي تا 5500 نيوتن و نيروي افقي تا 5000 نيوتن مجاز مي باشد . سيستم حرکت افقي دستگاه برش مستقيم توسط موتور سروو الکتريک تامين مي گردد که سرعت آنرا مي توان از 0.01 ميليمتر بر دقيقه تا 2 ميليمتر به صورت ديجيتال تنظيم کرد .

استاندارد : BS 1337 / 2
مشخصات عمومی :
از این دستگاه برای تعیین حد روانی خاک به روش استاندارد (  BS  ) استفاده میشود دستگاه مجهز به مخروط نفوذ از جنس استنلس استیل به طول 35 میلیمتر می باشد وهمراه با سطحی صاف با زاویه 30 درجه می باشد .  ارتفاع  سوزن قابل تنظیم می باشد .
همراه با 3 عدد ظرف استیل