دوشنبه , 29 مهر , 1398

جهت نگهداری نمونه های بتنی تا هنگام شکستن توسط جک بتن شکن استفاده می شود.

لازم به توضیح است که نمونه ها بر اساس نوع سیمان مصرفی در روزهای خاصی شکسته می شوند.