سه شنبه , 12 فروردين , 1399

مشخصات عمومی :
از اين وسيله براي اندازه‌گيري تغيير شكل عمودي و افقي و تعيين مدول الاستيسيته استفاده مي‌گردد. 
انوع:
مدول الاستیسیته بتن باساعت 0.002 برای نمونه 10*20                                     
مدول الاستیسیته بتن باساعت 0.002میلیمتربرای نمونه15*30