سه شنبه , 12 فروردين , 1399

كارايی :

جعبه V  - جهت تعيين زمان جاري شدن بتن  و همچنين قابليت پراکندگي بتن  -  داراي  ظرفيت 10 ليتر
طبق استاندارد : EN 11042

جعبه U - جهت تعيين کار پذيري بتن - داراي مقسم جدا کننده در داخل جعبه
طبق استاندارد : EN 11044

جعبه  L - جهت تعيين  رواني  بتن و ميزان عبور بتن خود تراکم - مجهز به دريچه خروج و سه عدد ميله
طبق استاندارد : EN 11043

حلقه J - جهت تعيين ميزان عبور بتن  - شامل  مخروط و مجموعه رينگ هاي حلقوي و سيني
طبق استاندارد : EN 11045 , ISIRI 11271